வேண்டும் ! வேண்டும் !

இடியை தாங்கும் இதயம் வேண்டும் !
அத்தோடு இளகிய மனமும் வேண்டும் !
உதிரம் உறையினும் உயர்வு வேண்டும் !
அமரருள் உய்க்கும் அடக்கமும் வேண்டும் !
அதிர்வுக்கு அசராத அஸ்திவாரம் வேண்டும் !
அதன்மலே அழகாய் கட்டிடமும் வேண்டும் !
சிந்தியும் குறையாத அறிவு வேண்டும் !
அதனுடம் முத்துச் சிரிப்பும் வேண்டும் !

Advertisements

My experience with Classle

Classle.net is a knowledge sharing website with a noble motto “Learning is social“. The site gives you the right to express your views on your subjects of interests, learn from the peer users, raise your doubts in the subjects, Propose your innovative project ideas , Develop and manage your projects, Attempt quizzes, Download and Listen to classy video lectures from world class professors, and so on.

Classle

Classle

The site facilitates you to publish your contents in the form of text with interactive online text editors, documents, Collection of images, audios, videos, quizzes, schedule and execute your projects. If you love to help people with your knowledge, you can certainly do that by volunteering yourself as expert in subjects of your interest. Classle offers you career guidance and soft skills resource center, discussions etc.There is something called “learning circle” in classle that would let you create your learning groups and share your resources and discuss within the scope of the group.

The Feature called Campus classle is a unique brand new feature of classle that provides an institutional profile for every member institution and facilitate student-teacher interactions, resource sharing , submitting assignments etc.

I am on Classle for 1 year and 30 weeks, as of today. Classle gave me a motivating and encouraging ground to express my views and share my thoughts. Obviously, Classle is my Confidence booster and skill developing engine that gave me lots of precious credits to cherish, especially the internship in IIT-Madras.Thanks to Classle.

I wish classle to reach great heights and spread its feathers throughout the nations . Happy knowledge sharing folks !

The facebook fever…..

The trends are revolving around social networking these cloudy days, especially Face book. It has been a swan song for the people for various reasons starting from entertainment, games, causes, relationships, fan pages, applications, organizing events to business promotions. Its a wonderful boon that connects the corners of the world. Hats-off  to  Mark Zuckerberg for his mastery and crafty work on the world’s browser.

This has been the largest visited social networking site for the past 2 years trailed by MySpace and Twitter. Also it stands at #4 in overall popularity as of 2010.

People are using facebook primarily to connect with friends and to share their photographs. What makes facebook outshine flickr and picasa in its functionality ? Obviously, it is the facebook’s  simple interface and Community strength owing to its popularity.

How about the tweety, is it on the track for the race? Though twitter differs in its functionality, the growth of facebook becomes a nightmare that shrinken the popularity of twitter.

Though facebook did not bother much about the themes it is constantly focused on innovations and added features. Apart from all these fabulous facts, the use of facebook should be ethical and secured.Its always good to be precautionary.

How long will this fever last? What can be the next big change? Only the time can answer these!!! Happy and safe social networking!!!

20 things i learned about browsers and the web

Great things in simple language……

The internet era has changed almost everything in the world starting from the morning tea behind the newspapers to the busy shopping in the crowded streets. Thanks and congratulations to internet for impacting so much in our  lives.

It would be great and cool, if we are aware of the off-screen working in addition to our routine web life. There are so many voluminous lumpy books that taught those things to the engineers and technologists. But I could see a great work behind the covers of “20 things I learned about browsers and the Web” , wonderfully illustrated by Christoph Niemann. The book is powered by the Google chrome team.

The book covers the whats? , whys?, wheres?, whos? ,whens? and hows? of the internet world in nomadic terms. The book took me back to my kinder-garden days with colorful pictures on the slate. Its not only the voice of simplicity but also the rich contents, presentation, animations and interactive techy pages that would certainly speak.