இன்று என்பது கையிலுள்ள வீணையே!!!

நேற்று என்பது உடைந்த பானையாம்!
நேற்றைய வெற்றிகளை திருப்பி பார்,
இன்றைய தோல்விகளுக்கு ஆறுதல் கிடைக்கும்,
நாளைய வெற்றிகளுக்கு அனுபவம் பிறக்கும்!

நாளை என்பது மதில்மேல் பூனையாம்!
நாளைக்கான கனவுகளை அட்டவனயக்கிப் பார்,
இன்றைய உழைப்பிற்கு உறுதுணையாய் இருக்கும்,
நேற்றைய தவறுகளை உடைக்க உதவும்!

இருந்தும், இன்று என்பது கையிலுள்ள வீணையே!!!

Advertisements

நேரம் சிறைபட்டது :(

எண்ணங்களை சிற்பமாய் வடிக்க ஆசை,
கற்பனையை காவியமாய் வடிக்க ஆசை,
கனவுகளை கவிதையை வடிக்க ஆசை,
உணர்வுகளை ஓவியமாய் வடிக்க ஆசை,
நிகழ்வுகளை நாடியமாய் வடிக்க ஆசை,
TimeKillsTalents
பஞ்சமில்லை எண்ணங்களுக்கு,
குறைகளில்லை கற்பனைக்கு,
வரட்சியில்லை கனவுகளுக்கு,
உலர்ச்சியில்லை உணர்வுகளுக்கு,
முடிவில்லை நிகழ்வுகளுக்கு,

இருந்தும் இடம்மில்லை படைப்புகளுக்கு,
போதாதா காலம் என் நேரத்தை சிறைபிடித்ததால்!

War between the Web giants – Facebook vs Google+

The war has begun!!! This time it is between the big giants of the Web world – Facebook vs Google. Facebook is ruling the minds of about 500 million people across the world and standing in the peak of popularity among other Social networks. We can call facebook, a reason for the failure of google and Microsoft’s attempts on social networking market with their products like Orkut, Google Buzz and livespace

This time, google comes out with “Google plus” after so much of learning from its past defeats. Google has the bright chances to take venges on facebook due to various reasons. Google has got more users compared to facebook already. So,it may rule the Social Networking world for the next few years with its brand new product “Google Plus”. Though it is not available for the use of everyone today, it has got very good popularity and very well reached among the user communities.

But still, we cannot expect an immediate slowdown to Facebook since most of the people are completely into it. Facebook is also coming out with new features like Video chat (powered by Skype) to challenge the google’s Newbie.

Trends will change and the people too! Let us wait for sometime to see the winner of the race!

What is the next Buzz word after Cloud Computing?

I am planning to cover my perspectives over Cloud computing’s WhatS and HowS through this post and give some views on the aftermaths of Cloud computing.

so, What is Cloud Computing?
Of course, it is the widely heard Buzz word in the technology world that is believed to take the business to the Internet generation with hand full of advantages. In technical terms, Cloud Computing is “Providing ‘IT as a Service’ through Internet on ‘Pay as you go’ basis.

What are the types of cloud?
Based on the business requirements and access to services, we can classify the Cloud as Public cloud (eg: Google docs), Private cloud (eg: NATO private cloud – more like Intranet) and Hybrid cloud (eg: Amazon EC2),in deed their definitions are explicit from their names.
Based on the kind of services provided, we can classify the Cloud into “Software As A Service (SAAS)” – eg: google docs, “Infrastructure As A Service(IAAS)” – eg: Amazon AWS and “Platform As A Service (PAAS)”- eg: google app engine. And of course, we have other things like “Analytics As A Service“.

How it works?
It is much similar to the IBM mainframes of 80’s.You can have access to your applications and data from a thin client like a computer or a laptop or your mobile device through the internet. All the data processing and execution is done remote by pool of machines so that you need not have highly configurated powerfull machines that costs in millions.The main advantages of Cloud computing are availability and Cost effectiveness.
But still, we have data security issues and Network outage issues, which will lead to the birth of “The Next Big Thing”.

What is the research trend after Cloud Computing?
PEERCLING – It is here to overcome the network outage issue quoted above. It is the Combination of the P2P and Cloud Computing that is aimed at providing the access to the application even when you are offline.All you need to have are peercling run-time environment and peercling apps downloaded on your tablets, mobiles and machines. Read more about peercling on “The next big thing after cloud computing: PEERCLING…