ஓரச்சீராக்கம்!


அவன் கண்ணீருக்கு காரணமான
அவள் கண்களை நியாயப்படுத்த
என் கவிதைக்கு கட்டளை!
கடினம் தான் என்றாலும்
கற்பனைத் தீட்டித் தான் பார்போமே!

கணம்தான் !
அவள் தலையிளல்ல, இதயத்தில் !
கல்தான் !
அவள் இதயத்திளல்ல , தலையில் !

இரு பத்துத் திங்களாய்
இதயத்தில் தாங்கியதாய்ச் சொன்னாயே,
இருபது வருடங்களுடன்
ஈரைந்து மதம் சுமந்தவர்கள் முன்னே
ஈடு கொடுக்குமா உந்தன் காதல் !

எட்டுத் திக்கும்
சுற்றியதை சொன்னாயே,
அவள் பெற்றோர் கண்டு
சுற்றம் சிரிக்க சதிசெய்த உனக்கு
அவள் செய்தது சதியாகுமா?

புரிதலின் உச்சமே காதலென்பீற்கள்,
அவள் நிலையை,
அவலநிலையை
புரிந்தும் தூற்றுவதேனோ ?

நீ தொடங்கியதை அவள் முடித்தால்,
அதற்குப் பெயர் துரோகமென்கிறாய்!
பெற்று வளர்த்தவர்களின் உறவு,
இறைவன் தொடங்கியதை நீ முடித்திருந்தால்,
அதருக்கு பெயர் என்னவென்பது?

குற்றம்தான் அவள்செய்தது ,
குணவதியாய் வாழ்தவலை,
குலைந்து வலிந்து காதல்செய்வதாய்
கொக்கிபோட்டதால் சிக்கிய
தூண்டில் மீனானதால்!

Advertisements

Horizontals and Verticals in IT industry

I am here to talk about the difference between Horizontals and verticals of the IT industry. I could see freshers, who are confusing themselves between the horizontals and verticals. Let me clarify them through this blog.

In IT industry, we call the technical skills as horizontals and the domain knowledge (about the client’s business) as the verticals.Say for instance, Consider you are a .net professional and you are working on a hotel management project, then your horizontal is Microsoft delivery and your vertical is Hospitality; Consider you are a JAVA developer and you are working on a ticket reservation system for your client, then your horizontal is JAVA delivery and your vertical is Travel; Consider you are a SAP consultant and providing services for an Insurance company, your vertical is Insurance and your horizontal is SAP.Thus, the horizontal is the knowledge of software you are trained with and the vertical is the knowledge about the Client’s Business.

Some of the verticals in the IT industry are

1.Automotive
2.Banking
3.Consumer
4.Education
5.Energy
6.Oil and Gas
7.Fast-Moving Consumer Goods (FMCG)
8.Financial (Finance)
9.Food and beverage
10.Government
11.Healthcare
12.Insurance
13.Manufacturing
14.Media
15.Online
16.Real estate
17.Religion
18.Retail
19.Technology
20.Telecommunications
21.Transportation (Travel)

Some of the Horizontals in IT industry are

1.People soft
2.Oracle
3.Microsoft Delivery
4.Java Delivery
5.SAP
6.Testing

In short, Technology is to horizontal and Domain knowledge is to vertical.