தாய் பாசம்தான் மாறிடுமோ!

என் உயிர்நீர் வற்றிடலாம்,
பெருங் கடல்நீர் வற்றிடலாம்,
என் கண்கள் இருண்டிடலாம்,
சுடும் கதிரவன் இருண்டிடலாம்,
என் சுவாசம் நின்றிடலாம்,
வீசும் காற்றும் நின்றிடலாம்,
என் நாடி அடங்கிடலாம்,
சுழலும் பூமி அடங்கிடலாம்,
என் உடலும் சாய்ந்திடலாம்,
உயர் வானமும் சாய்ந்திடலாம்,
என் தோற்றங்கள் மாறிடலாம்,
பெற்றதாய் பாசம்தான் மாறிடுமோ!

 

Advertisements