பிரிவு !!!

கணவுகள் சொன்ன கதைகள் எல்லாம் ,
கண்களில் தென்பட்ட நாட்கள் எங்கே! – தெரியாமல்,
கடுஞ்சொல் அம்புகள் ஏவியதால்,
கண்ணீர் மட்டும் மிஞ்சியது இங்கே!

சொல்ல வந்த வார்த்தைகள் எல்லாம்,
சொல்லாமல் புரிந்த நாட்கள் எங்கே! – புரியாமல் ,
சொல்லி முடித்த வார்த்தைகளால்,
சோகம் மட்டும் நீள்கிறது இங்கே!

இதழ்கள் பேசிய சொற்கள் எல்லாம் ,
இதயம் சேமித்த நாட்கள் எங்கே! – அறியாமல்,
இளைத்து விட்ட தவறுகளால்,
இடிந்து போன இதயம் இங்கே!

உரசிப் போன நொடிகள் எல்லாம்,
உறைந்து நின்ற நாட்கள் எங்கே! – வேகத்தால்,
உடைந்து விட்ட உறவதனால்,
உருக்குகின்ற வலி தான் இங்கே!

Advertisements

Using Charts In SSRS Reports

Hello Buddies!

In the previous tutorial, we saw how to generate a simple SSRS report. In this tutorial, let us see how can we use charts in SSRS reports.

The steps are

  • Create a data source that is pointing to the database used by your query. In this case, I am using AdventureWorks database.
  • Once you create the data source by providing the connection string, then create a new report, by providing the Query for which you want to generate the report. Follow the screenshots given below for more information.
  • Once you have created the data set by running the report generation wizard following the steps shown in the screenshots, double click on the chart control in the tool box, that will display you the choice of graphs to choose from. Select the bar chart and click ok.
  • Now double click on the chart to get the chart data area, where provide the Value by adding the one that has to come in Y axes, and below which add the category by choosing from the data set (It appears as X axes).
  • After renaming the chart, axes and grid displaying data, click on Preview to view the chart along with its data statistics.

The images below would guide you how to create a report with charts.

This slideshow requires JavaScript.

Hope you find it useful. Thanks for reading!!!