துயிலெழு பெண்மையே ! (Wake-up Womankind)

துயிலெழு!
பிறர் ஏவல்செய்ய,
கைப்பாவை வேடம் போட்டாய்,
பிற்போக்கு சமுதாயம் பிழைசொல்லுமென்பதலா?
அவன்சொன்னான்! இவன்சொன்னான்! எவன்சொன்னல் உனக்கென்ன?
உன்கனவும், உன்னுயர்வும் உனக்கு மட்டும் சொந்தமில்லை,
யுகயுகமாய் அடிமைப்பட்ட உலகமகளிர் உயர்வதற்கு உண்பங்காய் இருந்திடட்டும்!

துயிலெழு!
ஒழுக்கமற்ற உலகமிது,
நெறிகெட்ட பாகுபாட்டுப் புதையலிது!
ஈவிரக்கம் இங்கில்லை,(அது) உனக்கு மட்டுமெதற்கு?
பழுதடைந்த பண்பாடு அதன்பெயரில் அடிமைத்தனம் அனுமதியோம்!
கலவுபோனதோ மறுக்கப்பட்டதோ உன் சுதந்திரம், கொடுக்கப்படவில்லையேல் எடுத்துக்கொள்!

(Translation in English)
Hey Womankind,
Don’t be a puppet that others want you to be!
Wake up to live your dream that inspire yourself,
and the oppressed gender!
Hey Womankind,
The world is unfair and unjust,
show no mercy,
If freedom is stolen or denied, take it,
because it is yours!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s