துயிலெழு பெண்மையே ! (Wake-up Womankind)

துயிலெழு!
பிறர் ஏவல்செய்ய,
கைப்பாவை வேடம் போட்டாய்,
பிற்போக்கு சமுதாயம் பிழைசொல்லுமென்பதலா?
அவன்சொன்னான்! இவன்சொன்னான்! எவன்சொன்னல் உனக்கென்ன?
உன்கனவும், உன்னுயர்வும் உனக்கு மட்டும் சொந்தமில்லை,
யுகயுகமாய் அடிமைப்பட்ட உலகமகளிர் உயர்வதற்கு உண்பங்காய் இருந்திடட்டும்!

துயிலெழு!
ஒழுக்கமற்ற உலகமிது,
நெறிகெட்ட பாகுபாட்டுப் புதையலிது!
ஈவிரக்கம் இங்கில்லை,(அது) உனக்கு மட்டுமெதற்கு?
பழுதடைந்த பண்பாடு அதன்பெயரில் அடிமைத்தனம் அனுமதியோம்!
கலவுபோனதோ மறுக்கப்பட்டதோ உன் சுதந்திரம், கொடுக்கப்படவில்லையேல் எடுத்துக்கொள்!

(Translation in English)
Hey Womankind,
Don’t be a puppet that others want you to be!
Wake up to live your dream that inspire yourself,
and the oppressed gender!
Hey Womankind,
The world is unfair and unjust,
show no mercy,
If freedom is stolen or denied, take it,
because it is yours!

Why are management principles not followed in agriculture?

Answer by Sharmilli Priyadarsini:

Science and technology has done enough damages to agriculture and human health already, with inorganic fertilizers, genetically engineered crops and poultry, hybrid crops etc. We are still greedy to increase production by bringing the Engineering practices to agriculture amidst the fact that agricultural lands are destroyed due to the lack of the conditions to cultivate like unavailability of labour, lands turning barren, urbanization, poverty, water scarcity. Agriculture is an act of farming and Engineering is an act of building, the earth has been already facing the aftermaths of genetically engineered organic products.

Replying the edited question, If I understand right, your intention is to promote the management principles in agriculture to increase the production to meet the rising demands. Most agriculturists follow a set of proven strategies meticulously. They also revise their strategies periodically, implement risk management, get trained, provide employee benefits.

Strategies: They know when to sow to get the best harvest, They know what to cultivate in any season. They follow crop rotation to preserve the nutrients of the soil. In fact, they pay the salaries to the labourers in timely manner, even give periodic hikes and performance based benefits to encourage and retain them. They do provide loans and joining bonus (the so called “employee benefits”). Actually corporates do have a lot of things to learn from them on talent retention.

Risk Management: Who can do this better than agriculturists, If they have a labour problem to manage a portion of their land, they will outsource farming to someone who is capable of. If the monsoons fail, they look for alternative water sources like groundwater pumping, wells etc for irrigation.

Training: Do you know agriculturists get period training from the government of India on increasing the yield of the crops, preventing the diseases, educating on the soil nutrients and fertilizers etc and also introduces the new varieties of seeds and rotational crops suitable to the climatic conditions. Most importantly, they are educated on the machinery and tools that eases the work of the landlords that also cuts down the agricultural jobs. Governments do provide a fraction of investment as a subsidy and/or loan to the agriculturist for buying the devices but the problem is small farmers cannot afford to repay the loans due to poor returns.

Having heard enough of mass farmer suicides, government never cancelled the bank loans of dying poor farmers whereas it has been showing a lethargy on the “Big-Billion-Businessmen” who have committed frauds on large scale. The farmers do not need management practices, they also do not need corporate intervention in agriculture, that only will affect the livelihood of farmers sooner or later. All they need is enough awareness on the government schemes and support from the government.

Why do the management principles not followed  in agriculture?

What’s it like to live in Thiruvananthapuram?

Answer by Sharmilli Priyadarsini:

Trivandrum is a place that is very well painted by nature that you have got a lot of tourist places to visit like the famous Padmanabhaswamy temple, Kovalam beach, Ponmudi hills, veli tourist village, Shangumugham beach, well maintained trivandrum zoo, Neyyar dam etc. Rainfall is prominent here with moderate climate.

In terms of transportation, roads are considerably good. Government busses are connecting the city very well. Auto rickshaws and taxis are little expensive, sometimes they demand double the charge, especially when you want to travel from the bus stand to kazhakootam(IT hub of trivandrum).

The cost of living is very less compared to the other cities. You do not have too many shopping malls to spend money lavishly. Accommodation is cheaper if you go for paying guests or hostels. Being a tourist spot, hotels are costly compared to the service provided. Overall, its a good place to save money.

There are very few foreign fast food outlets. You can find KFC restaurant in QRS mall, if you are a big fan of it. In the tourism centers, you can see dual price tags for food, one for the locals and the other for the tourists which is usually very costly. This place is a feast for non-vegetarian lovers and those who love keralite cuisine.

What's it like to live in Thiruvananthapuram?

Your moment of Independence in life!

Happy Independence day!!!

I am asked to write about the moment of Independence in life, commemorating the 67 years of Indian Independence. I would like to share my thoughts on the topic through this post.

The moment of independence in life, according to me, is the moment you have exercised what your mind and body have asked you to do. We breathe, eat, sleep, speak, and think, whenever we want to. Even these small moments are the moments of independence in life.

There was a time, when the harijans were not able to walk on the roads; There was a time, when the people following same religion were not able to enter inside the temples in the name of untouchability; There was a time, when press is considered a sin fearing the facts would grow enmity against the government; There was a time, when the British bureaucracy and anarchy had a upper hand and acted ruthlessly by stealing the freedom, pride and thoughts of people. Thanks to Indian independence from British, we are a democracy now, the government that is of the people, by the people and for the people as quoted by Abraham Lincoln. You have freedom over many more verbs than before.

Now, Let us post ourselves a question based on the definition on the moment of independence in life, “Provided the act is lawful, are we able to do what we want to do?”. Your answer may be yes, you may tell me,”The social media”, “The right to information act”. Now, let me make a slight change to the question, “Are you able to express your opinions to the intended audiences?”, Now the answer goes little sneaky because our society is ruled by money and you cannot address over the public issues due to the fear of people in power. The governments have changed, from dynasty to bureaucracy; bureaucracy to democracy and so are the problems of the people. The fight for independence is always on, the cause changes, in order to widen verbs over which you have real access.

Let us continue the fight for freedom for the real causes and at the same time, lets be sensible about the freedom we are given with. Jai Hind!!!

பெரியப்பா

மலைபோலல்ல மணல் குவியலாய் கொஞ்சமுண்டு ,
பொருட்செல்வம் உண்டு!
பெரிதாய் வணிகத்தில் வந்ததல்ல,
மழையும் புயலும் வெயிலும் தாண்டி,
மலை வாழைப் பொதியை குதிரையேற்றி ,
மேடும் பள்ளமும் வெள்ளமும் தாண்டி,
வணிகம் செய்து சிறுகச் சேர்த்தது !
மண்ணுக்கு நீரோடு வியர்வை பாட்சி,
பயிர் வளர்த்து சேர்த்த கொஞ்சம் உண்டு !

தன்னலம் பெரிதாய் பார்த்ததில்லை ,
தலைகனம் கொஞ்சமிருந்தால் தவறுமில்லை
குணம் தாராளமாய் வாய்த்ததனால் !
செம்மையை சொல்ல வார்த்தையில்லை ,
அவர் பண்பினை வாழ்த்த வயதுமில்லை !
நன்றாய் பயின்று பட்டம் பெரும் வயது,
அதில் குடும்பப் பொறுப்பு மொத்தமும் சுமந்து,
பிள்ளையாய் உடன்பிறந்த பேரை வளர்த்து,
பெரியதாய் ஆளாக்கி கடமைகள் செய்தவர் !

மலைபோல் மனிதமும்,
மாந்தரிடை செல்வாக்கும் ,
சுனைபோல் வள்ளலும் ,
எளிமையின் உருவும் ,
அணையென நன்னெறியும்,
உருவெனத் திகழும் ஒருவர் !

பிரிவு !!!

கணவுகள் சொன்ன கதைகள் எல்லாம் ,
கண்களில் தென்பட்ட நாட்கள் எங்கே! – தெரியாமல்,
கடுஞ்சொல் அம்புகள் ஏவியதால்,
கண்ணீர் மட்டும் மிஞ்சியது இங்கே!

சொல்ல வந்த வார்த்தைகள் எல்லாம்,
சொல்லாமல் புரிந்த நாட்கள் எங்கே! – புரியாமல் ,
சொல்லி முடித்த வார்த்தைகளால்,
சோகம் மட்டும் நீள்கிறது இங்கே!

இதழ்கள் பேசிய சொற்கள் எல்லாம் ,
இதயம் சேமித்த நாட்கள் எங்கே! – அறியாமல்,
இளைத்து விட்ட தவறுகளால்,
இடிந்து போன இதயம் இங்கே!

உரசிப் போன நொடிகள் எல்லாம்,
உறைந்து நின்ற நாட்கள் எங்கே! – வேகத்தால்,
உடைந்து விட்ட உறவதனால்,
உருக்குகின்ற வலி தான் இங்கே!