கனவுகளுக்கு பயப்படாதே !!!

உயரப் பறக்க ஆசைப் படு,
பருந்தை போல அல்ல,
விண்மீனைப் போல!

விரைந்து ஓட ஆசைப் படு,
சிறுத்தைப் போல அல்ல,
புயலைப் போல!

நீண்டு வாழ ஆசைப் படு,
ஆமையைப் போல அல்ல,
பிரபஞ்சத்தைப் போல!

பேரொளி வீசிட ஆசைப் படு,
தங்கத்தைப் போல அல்ல,
கதிரவனைப் போல!

திடமாய்த் திகழ ஆசைப் படு,
யானையைப் போல அல்ல,
இமயத்தைப் போல!

பிறர்கனவுகளின் கதாநாயகனாய்
நாயகியாய் வலம்வரும்
நாள்வரும், காத்திரு!
தூற்றுவோர் தூற்றட்டும்
பேராசை யென்று!
காலம் கைகூடும்,
கனவுகளுக்கு பயப்படாதே !!!

Advertisements

என் இதயத்தை போர்கலமக்கி!!!

என் இதயத்தை போர்கலமக்கி!!!
பார்வையை அம்புகலக்கி
போர்தொடுக்கிறாள் என்மீது,
புன்னகையை அணுகுண்டாகி
வீசிஎரிகிறாள் என்மீது,
இருந்தும் வலிக்கவில்லை என்னிதயதிற்கு
அவளிடம் வீழ்வது தவப்பலனானதால்!!!!

Dynamic Dropdown in MS Excel 2007

This post will tell you how to create dynamic dropdowns in excel based on a cell’s value.

The example we have taken here is, based on the country selected in the source cell, the dropdown will show the city names in the destination cell. It also covers, how to create a dropdown from the range of values.

Image

 

 

Now let us create a dropdown on the D8 cell (next to Select the country).

1) Go to the Data ribbon >>> Click the Data Validation button as shown below

Image

 

2) Now, Data Validation Box will appear, In the settings tab,validation criteria >> Allow “List”

Image

 

 

3) Now specify the range with values that should come in the dropdown on the cell D8 and click “Ok” as shown below.

Image

 

4) This will give the dropdown with the country names as shown below.

Image

 

5) Now, based on the country selected the city names has to be populated in D9. For which, select the “D9” cell, Go to Data Validation in the Data ribbon >> select select the list as shown above.

6) Type the formula

=IF($D$8=$A$3,$B$3:$E$3,IF($D$8=$A$4,$B$4:$E$4,$B$5:$E$5))

in the range textbox and click ok.

Image

7) So, you will get the desired choices as shown below.

Image

Hope it helps.